แนวคิด

ผู้รับบริการแต่ละบุคคลมีลักษณะการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันตามความเชื่อและวัฒนธรรม เราจึงร่วมกับคุณและครอบครัวปรับกิจกรรมการใช้ชีวิตให้เหมาะสม ตามหลักการ Triple H (Healthy, Happy, Harmony) เพื่อการมีสุขภาพที่ดี และมีความสุขแบบสมบูรณ์

รูปแบบการให้บริการ

ค่าใช้บริการ

2,500.-
ฟรีสำหรับผู้เข้าใช้บริการศูนย์ดูแล