แนวคิด

ผู้รับบริการควรมีสุขภาพที่แข็งแรงมากขึ้นในทุกด้านที่สำคัญ จึงได้ออกแบบกิจกรรมในแต่ละวันให้สอดคล้องเหมาะสมกับแต่ละบุคคล

รูปแบบการให้บริการ

ค่าบริการ

เริ่มต้นที่ 2,000.-

ขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่ทำแต่ละครั้ง