คณะบริหาร

นายสมภพ มงคลพิทักษ์สุข

ประธานกรรมการ

บริษัท พิงกันซีเนียร์แคร์ จำกัด
ผู้บริหาร
บริษัท เชียงใหม่ เวลเนส เรสซิเดนซ์ จำกัด

848631

นางทัศนีย์ศิริ ขวัญสุวรรณ

รองประธานกรรมการ

บริษัท พิงกันซีเนียร์แคร์ จำกัด
ผู้บริหาร
บริษัท เชียงใหม่ เวลเนส เรสซิเดนซ์ จำกัด
อดีตผู้อำนวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์

DSCF8309

นายแพทย์อดิศักดิ์ กิตติสาเรศ

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท พิงกันซีเนียร์แคร์ จำกัด
ผู้เชี่ยวชาญโรคสมองและระบบประสาท
คณะกรรมการสมาคมโรคสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย

พว. จิราพร แย้มแพ

ผู้จัดการทั่วไป

บริษัท พิงกันซีเนียร์แคร์ จำกัด
พยาบาลผู้เชี่ยวชาญการดูแลผู้สูงอายุ
ชาวไทยและต่างประเทศ
อาจารย์พยาบาล ดูแลหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ และผู้มีภาวะพึ่งพิง มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

ทีมสหวิชาชีพและพนักงานผู้ดูแล

DSCF8309

นายแพทย์อดิศักดิ์ กิตติสาเรศ

กรรมการผู้จัดการ

พว. จิราพร แย้มแพ

ผู้จัดการทีมพยาบาล

พว. พนิดา ใจด้วง

พยาบาลวิชาชีพประจำศูนย์ฯ

เยา

น.ส. พิมพ์ศิริ แสงจันทร์

พนักงานผู้ดูแลผู้สูงอายุ

เฟิน

น.ส.รัญญาลักษณ์ ไทยใจอุ่น

พนักงานผู้ดูแลผู้สูงอายุ

น.ส. นันทพัทธ์ ปาละศุทธิพัฒน์

พนักงานผู้ดูแลผู้สูงอายุ

352143-ph0hbn0s3sztqt3gjxzq5lrab6vmoo0jz4hx52oux4

กภ. ภาณุวัฒน์ คำเหมือง

นักกายภาพ