แนวคิด

ผู้รับบริการควรมีสุขภาพที่แข็งแรงมากขึ้นในทุกด้านที่สำคัญ จึงได้ออกแบบกิจกรรมในแต่ละวันให้สอดคล้องเหมาะสมกับแต่ละบุคคล

รูปแบบการให้บริการ

ค่าบริการ

เริ่มต้น 32,500.-

ราคาขึ้นอยู่กับแพคเกจ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม