Ping Kan Senior Care

พิงกันซีเนียร์แคร์

ศูนย์ดูแล ส่งเสริม ฟื้นฟู ผู้สูงอายุ และผู้มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายและจิตใจสำหรับผู้สูงอายุ

ด้วยความตั้งใจและมุ่งมั่น ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้ผู้สูงอายุไทย ได้มีสุขภาพที่ดี และมีความสุข ทีมผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญของพิงกันซีเนียร์แคร์ จึงได้รวมกลุ่มกัน เพื่อสร้างบริการจากใจนี้ให้กับผู้สูงวัย และครอบครัว ที่ต้องการหาสถานที่ที่ดีในการฟื้นฟูสุขภาพทางด้านร่างกาย และจิตใจ ทั้งยังเป็นอีกทางเลือกในการตอบแทนบุญคุณต่อบุพการี ในการสรรหาสิ่งที่ดีให้ท่าน ในเวลาที่เหมาะสมอีกด้วย

เพื่อให้ผู้รับบริการมีสุขภาพที่แข็งแรงมากขึ้นในทุกด้านที่สำคัญ จึงได้ออกแบบกิจกรรมในแต่ละวันให้สอดคล้องเหมาะสมกับแต่ละบุคคล

กิจกรรมส่งเสริมสมรรถภาพ 5 ด้าน ดังนี้

กิจกรรม เน้น ABC

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และสาขา

สำนักงานใหญ่

บ้านพิงกัน ลองสเตย์ รีสอร์ต
114 หมู่ 1 ต.ห้วยทราย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130

สาขาช้างเผือก

51 หมู่ 1 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

สาขาหมู่บ้านเลคแลนด์

หมู่บ้านเลคแลนด์ ถ.คันคลองชลประทาน
ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200